Rzymsko-katolicka Parafia p.w. Odkupiciela Świata
 Parafia
Strona główna
Informacje ogólne
Historia
Jak trafić?
Kontakt
 Duszpasterstwo
Duszpasterze
Porządek Mszy św.
Kancelaria Parafialna
Plan pracy duszpasterskiej
  Grupy parafialne
LSO
Scholka dziecięca
KSM
PKS "Tęcza"
Schola młodzieżowa
Rada Parafialna
Parafialny Zespół Caritas
Kościół Domowy
Żywy Różaniec
Grupa o. Pio
Grupa Biblijna

PARAFIALNY ZESPÓŁ >CARITAS<

Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Odkupiciela Świata działa od września 1995 r. W jego skład wchodzą parafianie, pracujący jako wolontariusze.
W latach 1995 – 2001 liczba członków Zespołu wahała się od 10 do 20 osób. Duchową pieczę nad Zespołem sprawuje Ks.Proboszcz lub wyznaczony przez niego wikary. Pierwszym przewodniczącym Zespołu Charytatywnego był Edward Lewoński, od października 1996 r. Elżbieta Olbert, a od września 1999r. Alfreda Lech.

Z dniem 13 czerwca 2001r. Zespół Charytatywny został przekształcony w Parafialny Zespół Caritas. Wybrano 5 osobowy Zarząd (Irena Kamińska, Alfreda Lech, Dorota Szymańska, Anna Krawczyk, Anna Kieres - Prezes Zarządu). Po upływie pierwszej kadencji trwającej 3 lata, 5 czerwca 2004 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, które wybrało nowy Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas w składzie Anna Kieres, Elżbieta Kosiel, Alfreda Lech, Irena Kamińska, Anna Krawczyk. We wrześniu 2005 r. Irena Kamińska zrezygnowała z funkcji członka Zarządu – sekretarza, prowadzenie prac finansowych zlecono Helenie Łajewskiej. Obecnie liczba członków Zespołu waha się od 12 do 20 osób.

Do zadań Zespołu należy organizowanie i niesienie pomocy w Parafii:
 - rodzinom potrzebującym, patologicznym, wielodzietnym, samotnym matkom,
 - dzieciom i młodzieży,
 - osobom ubogim i przeżywającym różne trudności, bezdomnym,
 - chorym, starszym, niepełnosprawnym.

Członkowie Zespołu spotykają się przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, zawsze ilekroć zachodzi taka potrzeba. Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy, rozpatruje się podania składane przez osoby znajdujące się w krytycznej sytuacji, wyznacza się zadania do realizacji w najbliższym okresie. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki w godzinach od 17 do 18 w Kaplicy na Polance, członkowie Zespołu pełnią dyżury. W tym czasie zgłaszają się różne osoby potrzebujące pomocy. Wtedy też udzielana jest im doraźna pomoc żywnościowa z tzw. „Podręcznego Banku Żywności”. W magazynie odzieży używanej, mebli i sprzętu AGD ofiarowanego przez parafian, mogą zaopatrzyć się w potrzebne im rzeczy. Dzięki ofiarności naszej Parafianki utworzono małą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt ten jest wypożyczany chorym w naszej Parafii. Dwa razy w miesiącu wydawana jest żywność uzyskana z Unii Europejskiej /mąka, ryż, makaron, mleko i sery/ oraz paczki żywnościowe rodzinom, które są objęte stałą opieką Zespołu. Stałą działalnością Zespołu na rzecz potrzebujących jest także zakup leków, oraz przekazywanie paczek w Tygodniu Miłosierdzia, na Boże Narodzenie i Święta Wielkiej Nocy. Troska o wszystkich będących w potrzebie i ciągłe starania o niezbędne środki finansowe powodują, że poza ww. stałymi spotkaniami, członkowie Caritasu dużo czasu przeznaczają na prace związane z przygotowaniem pisanek, ozdób choinkowych, stroików świątecznych, palm, zbieranie ziół na bukiety robione na 15 sierpnia itp.Środki finansowe na pomoc biednym Zespół pozyskuje z różnych źródeł. Są to:
 - stałe wpływy ze skarbonki,
 - ofiary składane podczas rozprowadzania ozdób choinkowych, stroików świątecznych, palm wielkanocnych, pisanek, ziół, zniczy, świec wigilijnych, gromnic, flag biało-czerwonych i biało-niebieskich, chlebków miłości,
 - datki od indywidualnych darczyńców,
 - ofiary składane do puszek „Dar serca” na Wielkanoc i w Tygodniu Miłosierdzia,
 - 50% z kwoty wpłacanej przez parafian na konto Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w ramach akcji odliczenia 1% podatku dochodowego.

Nową formą zdobycia funduszy, która chyba już przyjęła się w naszej Parafii są festyny z loterią fantową i stoiskiem z domowym ciastem.Szczególną opieką Zespół Caritas otacza najmłodszych w naszej Parafii. Dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin kupuje książki, zeszyty i przybory szkolne, dopłaca do obiadów w szkole, pokrywa koszty przejazdów do szkoły. Co roku Zespół finansuje dzieciom z tych rodzin wyjazd na kolonie letnie, opłaca Zieloną Szkołę i półkolonie w czasie ferii zimowych.

Dużym przeżyciem dla najmłodszych dzieci jest coroczne spotkanie ze Św. Mikołajem, który obdarowuje je prezentami.Również co roku w Dniu Chorych starsi i chorzy parafianie są zapraszani na spotkanie przy herbacie i cieście domowym.Członkowie Zespołu angażują się także w akcje charytatywne na rzecz potrzebujących poza parafią takie jak pomoc poszkodowanym w powodzi, ofiarom trzęsienia ziemi, osobom starszym i chorym na Ukrainie itp.

Parafialny Zespół Caritas współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pedagogami szkół, Spółdzielnią Mieszkaniową „Polanka”, Radą Osiedla Karłowice-Różanka, Radą Parafialną i oczywiście z duszpasterzami naszej Parafii.

Członkowie Zespołu zawsze reagują na zgłoszenia parafian zaniepokojonych trudną sytuacją materialną lub życiową w sąsiedztwie. W miarę swoich możliwości starają się służyć pomocą wszystkim oczekującym wsparcia. Wcześniej przed udzieleniem pomocy wolontariusze robią rozpoznanie środowiskowe i przeprowadzają wywiad z potrzebującymi.

We wrześniu 2003 r. na spotkaniu Parafialnych Zespołów Caritas z diecezjalną centralą Caritas nasz Zespół został wyróżniony za szczególny wkład i pracę pełną zaangażowania, trudu i wytrwałości jak napisano na wręczonym dyplomie.

Pomoc świadczona przez Zespół nie byłaby możliwa bez ofiarności, życzliwości, zrozumienia, wsparcia duchowego i modlitewnego naszych Parafian, którym składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Parafialny Zespół Caritas przy wydatnej pomocy Parafian przygotowuje palmy, z których dochód służy potrzebującym w parafii. Na stoisku w krużgankach kościoła Parafianie mogą podarować ludziom trochę serca.


Powrót

 Galeria
Festyn Parafialny 2009
Dekoracje na Dzień Papieski
KSM działalność w parafii
KSM - Żurawina
Misterium - dzieci
Misterium - młodzież
 Nowe Tysiąclecie
Informacje ogólne
Kolejne numery
© 2009 by Cyber0n | Design by szablony.maniak.pl